Planejament urbanístic

Normes subsidiàries de planejament

Text Refós conformat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de 29 de juny de 2005. Incorpora modificació puntual 1/2006.Incorpora modificació puntual 2, 3, 4, 5, 8 i 9 exp.1/2009 aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 15 de juliol de 2009. Incorpora modificació puntual 1/2013 aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 5 de juny de 2014.

1.Normativa urbanística

1.1 Normativa urbanística
1.2 Annex VII: Informes diversos organismes

2. Plànols

2.1 Estructura general i orgànica
Règim del Sòl
Zonificació del Sòl no urbanitzable
Plànol P1
2.2. Zonificació d’usos forestals
Plànol P2

2.3. Sòl urbà i urbanitzable
Plànol General

Plànol P3

Plànol P4

Plànol P5

Plànol P6

Plànol P7

Modificació de les normes subsidiàries de Bordils

Modificació puntual de NNSS 1/2022 Divisió del SAU 4 -Coromines 3