Impuls de l’energia solar fotovoltaica

Aquesta tecnologia renovable aprofita la llum del sol per generar electricitat, d’una manera local, eficient i neta. Conscients, per tant, que l’energia fotovoltaica és una via per combatre el canvi climàtic, ens decidim a publicar aquest fullet, per facilitar que vosaltres, com a ciutadans, rebeu una informació sobre els beneficis que pot tenir el fet d’instal·lar aquesta tecnologia.

L’autoconsum fotovoltaic és la producció d’electricitat per al consum propi mitjançant la instal·lació d’energia solar fotovoltaica.

L’autoconsum fotovoltaic és regulat pel Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica, en què es classifiquen i es defineixen les diverses modalitats que hi ha d’autoconsum.

Segons aquest decret, mitjançant l’autoconsum qualsevol consumidor pot generar i consumir la seva pròpia energia d’una manera legal, sigui connectat a la xarxa o de manera aïllada.

La generació d’energia es fa mitjançant panells solars fotovoltaics que transformen la radiació del sol en electricitat. La instal·lació necessita un seguit d’elements complementaris d’aquests panells per funcionar, com ara l’inversor, el cablatge, les proteccions, el comptador, si la instal·lació és col·lectiva, i, opcionalment, les bateries, si volem emmagatzemar l’energia.

Aquesta instal·lació d’autoconsum permet cobrir de manera total o parcial el consum d’energia elèctrica de l’habitatge, la comunitat de veïns o l’edifici.

Sempre que hi hagi producció, s’utilitzarà preferent- ment l’energia produïda per cobrir el consum, i en cas que sigui insuficient, es continuarà disposant del suport de la xarxa elèctrica o de les bateries per cobrir la demanda, sense que es noti cap diferència en el funcionament de la instal·lació.

Per contra, en moments determinats pot ser que l’electricitat que es produeix sigui superior a la que es consumeix. En aquests casos és possible abocar l’excedent d’electricitat a la xarxa i obtenir-ne una compensació econòmica, o bé acumular-la en una bateria.

L’estalvi energètic que representa la instal·lació el determina la quantitat d’energia que siguem capa- ços de consumir quan hi ha producció, és a dir, en les hores centrals del dia. D’altra banda, l’estalvi econòmic que obtenim és el resultat de la suma de l’energia produïda i consumida que no comprem i de la compensació econòmica dels excedents (a un preu menor) que ens fa la comercialitzadora a la factura elèctrica.

avantatges de l'autoconsum fotovoltaic
avantatges de l'autoconsum fotovoltaic