Projecte Connexions

El Projecte Connexions es desenvolupa als centres d'educació secundària d’arreu del territori i permet treballar cap a un major apropament de l’alumnat a l’Àrea de Joventut, alhora que esdevenir un espai per a realitzar una tasca d’educació en valors i pensament crític, de promoció de la salut i de foment de la participació dels i les joves dins i fora de la comunitat educativa.

En el cas de Bordils el centre de referència és l’Institut de Celrà, on s’hi realitza el projecte des de l’any 2008.

Les actuacions que es realitzen a través del Projecte Connexions s’estructuren en base als següents eixos:

  • Programació d’activitats a l’hora del pati. Es proposen activitats de participació voluntària amb l’alumnat des de setembre a juny sobre temàtiques diverses (igualtat de gènere i diversitat afectivosexual, interculturalitat, medi ambient, promoció de la salut, etc.).
  • Programació d’activitats dins l’aula sobre sexualitat. Es realitzen intervencions dins l’aula amb l’entitat Mandràgores que permetin treballar de manera progressiva i adaptada a l’edat de cada curs aspectes relacionats amb la sexualitat des d’una perspectiva d’igualtat i diversitat afectivosexual.
  • Jornada de delegats i delegades del Gironès. Celebració d’una jornada per a delegats/ades i subdelegats/ades de diferents centres d’educació secundària d’arreu de la comarca on a partir de dinàmiques es treballen habilitats per a desenvolupar aquesta tasca de representació (presa de decisions, assemblea, comunicació verbal i no verbal, etc.).
  • Servei Comunitari. Des de l’Ajuntament de Bordils s’ofereixen diversos espais on desenvolupar el servei comunitari, projecte impulsat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que promou que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic i ciutadà, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
  • Acompanyament a l’alumnat de sisè curs. Programa destinat a donar la benvinguda a l’alumnat de sisè de primària que el proper curs assistirà a l’Institut de Celrà, amb l’objectiu que els i les joves de cadascun dels municipis interactuïn entre si abans d’anar a l’institut; proporcionar-los informació sobre les característiques del centre, resoldre’n els dubtes i neguits i, en definitiva, acompanyar-los en aquest canvi. Consta de diverses activitats: visita de l’alumnat de sisè a l’Institut de Celrà i visita d’alumnat de primer curs a l’escola.
  • Diada del centre educatiu. El centre educatiu celebra una diada sota un emblema escollit democràticament entre l’equip docent i l’alumnat. Durant aquesta jornada els i les professionals de joventut hi col·laboren amb la preparació d’activitats i tallers per a l’alumnat, relacionades amb la temàtica proposada.
  • Taller Obert. Projecte educatiu que va néixer arran de la proposta de l’Institut de Celrà i que es va iniciar el curs 2018-2019. En aquest espai hi tenen cabuda aproximadament entre 6 i 12 alumnes de primer i segon curs que presenten dificultats per a assistir a classe i desenvolupar amb normalitat l’activitat acadèmica. A través d’aquesta estratègia es pot donar resposta a persones en situació d’especial vulnerabilitat social i reduïr les taxes d’abandonament escolar, a partir de la realització d’activitats manipulatives i vivencials, centrades en habilitats de destresa manual, que sovint els motiven més. Per al desenvolupament del projecte es signa un conveni amb els Ajuntaments implicats i es financia proporcionalment al nombre d’alumnes del centre educatiu de cadascun dels municipis.