Atenció a les persones nouvingudes

Vídeo persones nouvingudes- Català
Vídeo persones nouvingudes- Romanès

L'Ajuntament de Bordils té conveniats una sèrie de serveis per a millorar l'atenció a les persones nouvingudes d'origen estranger, com són els serveis d'acollida, de traducció i interpretació cultural i d'assessorament jurídic.

Servei de primera acollida

És el servei que atén i acompanya a les persones d'origen estranger en el seu procés d'acollida a la nostra societat, oferint-los la informació que requereixen i les formacions d'acollida que contempla la Llei d'acollida (coneixements lingüístics, coneixements laborals i coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic), amb la possibilitat d'obtenir un Certificat d'acollida.

Aquest certificat és d'utilitat en els processos d'estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d'autoritzacions de residència), a més de facilitar la incorporació a la societat catalana, essent útil a l'hora de buscar feina o de fer valer la formació i l'experiència.

Hi tenen dret d'accés les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d'asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades, a partir de 16 anys i que estiguin empadronades al municipi.

Servei d'acollida especialitzada

És un servei que complementa el Servei de primera acollida. Contempla l'acollida de les persones nouvingudes des de diversos àmbits específics d'actuació (veïnal, associatiu, sanitari, educatiu...). S'ofereix assessorament i orientació als agents dels diferents àmbits, així com l'atenció directa des d'aquests àmbits a les persones estrangeres.

Servei de traducció i interpretació cultural

Gestiona la recepció i tramitació de demandes de traduccions i interpretacions culturals, a fi de garantir que els diferents agents del territori (serveis bàsics d'atenció social, àrees bàsiques de salut...) puguin evitar les barreres lingüístiques i culturals i així facilitar la comunicació entre aquests i la ciutadania d'origen estranger, així com assegurar la correcta transmissió d'informació i comprensió mútua. 

Servei d'assessorament en matèria d'estrangeria

Gestiona la recepció i tramitació de demandes relacionades amb temes d'estrangeria. S'adreça tant a professionals i serveis locals com a la pròpia ciutadania que requereix d'assessorament per a qualsevol dels tràmits o processos d'estrangeria.