El ple de l’Ajuntament de Bordils reunit en sessió ordinària el dia 5 de març de 2015, aprovà inicialment l’inventari de camins agrícoles i forestals del terme municipal de Bordils. La qual cosa es fa de públic coneixement a l’efecte que pugui ser consultat pels interessats a l’Àrea de serveis tècnics de l’Ajuntament, durant el termini de dos mesos, a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP de Girona i presentar-se les al·legacions que es consideri oportú.
                        L’Alcalde
                        Albert Serrats Llach

Bordils, 6 de març de 2015.