Reglament de Participació Popular de Bordils

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 6 d'abril de 2017 aprovà inicialment el Reglament de Participació Popular de Bordils. No havent-se presentat al.legacions en el termini d'exposició pública, aquest ha esdevingut aprovat definitivament. Presentació Reglament de Participació